Altay Şamanlığına Ait Materyaller – A. V. Anohin

Altay Şamanlığına Ait Materyaller - A. V. Anohin

Birinci Bölüm’de Altay Türk şamanizınindeki Tanrılar ve Ruhlar ele alınmıştır. İkinci Bölüm, İnsan ve Yerin Yaratılışı Hakkındaki Mitler’den oluşur. Üçüncü Bölüm, Canlar, Ölenlerin Ruhları ve Şamanlara ayrılmıştır. Dördüncü Bölüm, Kömıöslere Kurban Sunumu Hakkında başlığını taşımaktadır. Beşinci Bö-lüm’de, Şamanların Elbiseleri ve Diğer Eşyaları anlatılmaktadır. Altıncı Bölüm, Şaman Ayinlerinin Metinleri ve Tercümelerinden oluşur. Yedinci Bölüm’de ise Altay Şamanlarının Soy Ağaçları verilmiştir.Ayirılerdeki şaman dualarının Türkiye Türkçesine aktarılmasında ve an-lamlandırılmasında çeşitli zorluklarla karşılaştık. Ayin törenlerinin ve tören sırasında şamanın okuduğu duaların standart olmaması, metinlerin aktarılma-sını zorlaştırdı. Altay Türkçesindeki bazı terimleşmiş kelimeleri Türkiye Türkçesine ak-taramadık. Bunların geçtikleri ilk yerde anlamlarını vererek özgün biçimlerini kullandık. Ayıl, çook, iirgü, albır, payrım gibi. Kutsal, zengin, yüce gibi pek çok anlama gelen pay kelimesini bazen olduğu gibi bıraktık, bazen de bay, kutsal, yüce ve zengin biçiminde aktardık. Kaan, Süt Kol, Abıııı Kaan gibi, unvan ve yer adlarını özgün şekliyle kullandık. Eserin çevrilmesinde yardımlarını gördüğümüz İlmira Ragibova’ya ve eseri yayımlayan Kömen Yayınevi’ne teşekkür ederiz.
Konya, 10 Temmuz 2006

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.