Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri – Barrington Moore

Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri pdf indir

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER
Bu kitabın amacı, tanm toplumlanndan (en yalın biçimiyle nüfusun çoğunluğunun
geçimini topraktan sağladığı devletler olarak tanımlanan tanm toplumlanndan) çağdaş
endüstri toplurolanna geçiş sürecinde, toprak sahibi yukan sınıflada köylülerin oynadığı değişik siyasal rolleri açıklamaktır. Daha kesin olarak belirtmek gerekirse, bu kitap, söz konusu tarımsal gruplardan birisinin ya da her ikisinin, hangi tarihsel koşullar altında, Batı tipi parlamenter demokrasinin, sağ ve sol diktatörlüklerin, yani faşist ve komünist rejimierin ortaya çıkmasında önemli bir güç durumuna gelebildiklerini ortaya çıkarma çabasının ürünüdür. Toplumu inceleyenlerin kafasına takılan sorular, gökyüzünden zenbille inmediklerine göre, bu kitabı yazmaını gerektiren düşüncelerimi, kısaca da olsa açınam gerek .. Elinizdeki kitap üzerinde en azından on yıl önce [1966’da] çalışmaya girişmeden, Rusya’nın ve Çin’in, komünistler iktidarı ele geçirdiklerinde büyük ölçüde tarım toplumları olduklan apaçık gerçeğine dayanarak, yirminci yüzyıl totaliter rejimlerinin başlıca nedenini endüstrileşmede gören tezin doğruluğundan kuşku duymaya başlamıştım. Bundan çok önceden beri de, siyasal sistemleri kuramsal yönden doğru olarak kavrayabilmek için, Asya toplumlannın kurumlannın ve tarihlerinin de hesaba katılması gerektiğine inanıyordum. Bu yüzden, kırsal alanda yaşayan, geçimlerini topraktan sağlayanlar arasında etkili olan siyasal akımlan araştırmak ve Batı toplumlan kadar Asya toplumlannı da gözönüne almak, bana en azından verimli sonuçlara ulaştırabilecek bir strateji olarak göründü.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.