Emre Işık – Beden Ve Toplum Kuramı

Emre Işık - Beden Ve Toplum Kuramı

SUNUŞ
Emre Işık, yapmış olduğu çalışmasında öznenin sosyolojisin­den yola çıkarak beden sosyolojisine giden yolun soykütüğü-nü çıkarıyor. Neredeyse sosyolojinin tarihi ile eş olarak başlayan modern toplumlarda öznenin oluşumuna katkıda bulunan bireyin sosyolojisi ile başlıyor araştırmasına. Bu çalışma Durkheim’in “anomisi”, Marx’ın “yabancılaşması” ve “mülksüzleşmesi”, Weber’in de “demir kafesiyle” rasyonelleşme ve bürokratikleşme sürecine girdiği söylenen Batı toplumlarında öznenin kuruluşuyla kolektif sosyolojik holist bütünlük arasındaki ilişkileri, birey ve toplum ara­sındaki bağları ve bunların birbirlerini dışlamalarını konu ediyor kendisine. Grup, cemaat ve birey arasındaki sınırsız sınırlar arasın­daki bağlar; birey ve cemaatin arasındaki grup sosyolojisinin Tür­kiye’de zayıf olduğunu göstermekte. Aşırı cemaatçilik ile aşırı bi­reycilik ve ego tatmini arasında geleneksellikten post- modernliğe geçiş süreci yaşanan Türkiye’de bedenin bu kadar öne çıkmasıyla bireyleşme arasındaki bağlar, beden sosyolojisi konusunu şiddetli bir şekilde gündeme.çağırmaktaydı. Foucault’nun 196O’lı yıllarda başlayan çalışmaları, bu anlamda Batı’mn gelişme sürecinde önemli bir atlama tahtası olarak belleklerimizde yer etmektedir.
1970’lr yıllarda ise Deleuze ve Guattari ile başlayan “kapitalizm ve şizofreni” sürecinde beden iktidarların en çok kodladıkları ve kodsuzlaştırdıkları alan olarak karşımızda duruyor. Emre Işık “ka­ramsarlık” sürecini Durkheim, Marx ve Weber’de gösterirken, ay­nı zamanda en bütüncül sosyolojileri de ortaya çıkaran bu düşü­nürlerin “karamsar yapılarına” değiniyor.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.