Korkut Boratav – 100 Soruda – Türkiye’de Devletçilik

Korkut Boratav - 100 Soruda - Türkiye'de Devletçilik pdf indir

1923-1931 yılları, özel teşebbüsün hareket serbestîsinl sınırlayan devlet müdahalelerinin ve devlet işletmeciliğinin asgarî düzeyde tutulduğu bir dönemdir. Bu yılları «liberal dönem» olarak adlandırmak bu yüzden yaygındır. Ne var ki, liberalizm, devletin yalnız özel teşebbüs aleyhindeki müdahalelerinin değil, her türlü İktisadî müdahalesinin asgarîye indiği, jandarma devletin giderlerinin finansmanı dışında
sadece rekabet şartlarını sağlamak ve eşitleştirmek için İktisadî hayata karıştığı bir rejimi ifade ederse, bu döneme «liberal» demek güçleşecektir. Zira, 1923-1931 y ılları
arasında devlet, Teşviki Sanayi Kanunu ile olduğu gibi genel olarak özel teşebbüs lehine sayısız müdahaleler yapmış daha da önemlisi, bu müdahalelerin bir kısmı, bazı inhisarların sözleşmelerle imtiyazlı özel ve yabancı şirketlere devredilmesi yoluyla veya demiryolu inşaatında görüldüğü gibi ihaleler mekanizması kullanılarak belli sermaye çevrelerinin lehine, eşit rekabet şartlarının ortadan kaldırılması anlamına gelmiş ve bu yüzden hiç de liberal olmayan nitelikler taşımıştır.

PDF olarak indir.

Yandex Disk ile indir

“Vaktiyle bir Atsız varmış”;var olsun!

Yorum Yapın.